Изберете страница

Камарата на архитектите в България (КАБ) стартира процес по въвеждане на изцяло електронни административни услуги. Предвижда се до края на годината да има възможност за онлайн кандидатстване за проектантска правоспособност, признаване на професионална квалификация за професията „архитект“, заявяване на промени в проектантската правоспособност, издаване на удостоверения за проектантска правоспособност, регистрация на проектантски бюра, издаване и връчване на решенията по заявените услуги, разглеждане на заявления, искания, жалби, регистриране на договори, сигнали за дисциплинарни нарушения, плащане на членски внос и всички останали такси, както и други услуги в съответствие с изпълняваните от КАБ дейности.

Управителният съвет прие становище на КАБ по предложения за промени в ЗУТ, които предвиждат въвеждане на електронното предаване на инвестиционните проекти. Инициативата е на група депутати, сред които арх. Йордан Терзийски и Божидар Божанов.

КАБ подкрепя инициативата за дигитализация на сектора с цел облекчаване на инвестиционния процес, но има възражения срещу конкретни текстове в законопроекта. В становището се предлага да се създаде работна група към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС, която да  обсъди, анализира и прецизира предложенията с участието на професионалните камари и общините. Цифровизацията не е достатъчна за намаляване на административната тежест. Необходима е по-сериозна законодателна реформа в сектора, за която КАБ отдавна апелира, пише в становището.

По предложение на председателя на РК София град арх. Васил Василев бе обсъдена инициатива за създаване на нова професия, която да се изучава в строителните техникуми – “архитектурен техник”. Целта е подпомагане дейността на архитектите в техническите аспекти при разработка на проектите и тяхната реализация в процеса на строително изпълнение. Работна група към КАБ ще разгледа предложението и ще прецизира описанието на професията. Планира се анкета до членовете на КАБ относно необходимостта от такива специалисти в помощ на архитектите.

На заседанието бяха разгледани предложения за актуализиране на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Целта е да се въведат минимални стандарти, които да гарантират качеството на архитектурните проекти.

Управителният съвет прие и предложение за включване на представители на КАБ при изработване на втора версия на Наръчника за процедурите при изграждането или реконструкцията на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници.

Източник: citybuild.bg