Изберете страница
Професионалните домоуправители и етажната собственост влизат в електронни регистри.

Професионалните домоуправители и етажната собственост да бъдат вписани в електронни регистри. Това предвижда проект на Наредба за Единна информационна система на етажната собственост, разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата е регламентирана с последните промени в Закона за управление на етажната собственост. Целта е да се уреди създаването и поддържането на регистрите и правомощията на компетентните административни органи, свързани с вписването, актуализирането и заличаването на данни в единната информационна система по чл. 47а, ал. 1 от ЗУЕС.

Единната информационна система ще съдържа два публични централизирани електронни регистъра – регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър на етажната собственост. Те ще съдържат данни за сдруженията на собствениците на територията на страната и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост. И двата регистъра ще се администрират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С наредбата се цели да се уреди подробно редът по осъществяване на регистрацията на професионалните управители в Регистъра на професионалните управители, което е условие за извършване на дейността им, включително образците на документи, които са необходими за регистрацията, както и образецът на удостоверение за регистрация, което ще важи за 5-годишен срок.

Съгласно новата наредба фирмите, които предлагат услугата на професионален домоуправител в блоковете, ще трябва да сключват застраховка „Професионална отговорност“.

Полицата трябва да бъде сключена в 15-дневен срок от получаването на удостоверението за регистрация. След това в 7-дневен срок фирмите трябва да я представят в МРРБ.

В проектонаредбата са описани застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии във връзка със задължението на професионалните управители-търговци да сключат договор за застраховка „Професионална отговорност“. Предвидено е застраховката по ал. 4 да се подновява ежегодно без прекъсване, докато професионалният управител-търговец упражнява дейността по управление на етажна собственост.

В наредбата е детайлно уредена и процедурата по регистрация на сдружение на собствениците съгласно чл. 29 от ЗУЕС. Предвидено е общинската/районната администрация да вписва регистрираното сдружение на собствениците въз основа на заявление, подадено по електронен път, писмено по образец или устно, за което се създава протокол от служителя, приел заявлението. При регистрация, етажната собственост ще получава единен идентификационен код. Регламентират се и данните, които се вписват в Регистъра на етажната собственост относно управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост.

Проектът на наредбата може да бъде намерен в Портала за обществени консултации и интернет страницата на МРРБ.

 

Източник: stroiteli.bg