Знак за качество на БАИС

На своето редовно годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 19 април 2006 г., членовете на Българската асоциация за изолации в строителството одобриха и приеха Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС. Въз основа на тях започна и неговото присъждане.

Критерии за присъждане на знак за качество на БАИС

При наличие на Акредитация по ISO 9001, или система за контрол на качеството, знакът за качество се присъжда автоматически.При отсъствие на акредитация, знакът се присъжда по следните критерии:

А. При производителите

Спазване на всички български и европейски стандарти и нормативни актове, касаещи процесите на проектиране и производство на изолационните продукти и качествено обслужване на клиентите при продажба на изолационни продукти и системи.

Референции, грамоти и др. от различни форуми, проведени в страната и чужбина.

Протоколи от изпитване на материалите в акредитирана лаборатория и сертификат за производствен контрол.

Разработване на конкретни мерки по отношение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Б. При вносителите и търговците

Спазване на всички български и европейски стандарти и нормативни актове, касаещи сертифицирането на продуктите и качествено обслужване на клиентите при продажба на изолационни продукти и системи.

Официална оторизация от производителя или вносителя, че субектът е негов търговец.

Декларации за съответствие на продуктите.

Сертификат за обучение при производителя.

Сертификати на изолационната система.

Наличие на процедури за работа при рекламации.

Разработване на конкретни мерки по отношение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Да притежава сертификация въз основа на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

В. При апликаторите

Спазване на всички български и европейски стандарти и нормативни актове, касаещи процесите на проектиране и изпълнение на изолационните работи и качествено обслужване на клиентите при продажба на изолационни работи.

Сертификат за преминати курсове за обучение на работниците при производителя.

Документирани квалификационни и преквалификационни курсове на технически и изпълнителски кадри (Курсовете да бъдат обявявани предварително и да имат ясно съдържание по отношение предлаганото обучение).

Референции за изпълнени обекти.

Изпълнение на изолационни системи на база предварително разработен или утвърден проект от фирмата апликатор.

Гаранционно и следгаранционно обслужване.

Разработване на конкретни мерки по отношение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Списък на фирми със знак за качество на БАИС

АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, гр. Русе

Управител: Георги Бончев

АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, гр. Русе

Управител: Георги Бончев

АРМОРМАТ ООД, гр. Благоевград

Управител: Иван Димитров

АРМОРМАТ ООД, гр. Благоевград

Управител: Иван Димитров

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, гр. Девня

Изпълнителен директор: Стефано Коста

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, гр. Девня

Изпълнителен директор: Стефано Коста

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ЕООД, гр. София

Управител: Иван Петров

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ЕООД, гр. София

Управител: Иван Петров

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

МАРИСАН И КОЛЕВ АД, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАРИСАН И КОЛЕВ АД, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Пламен Петров

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Пламен Петров

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Силвия Несторова

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Силвия Несторова

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управители: Снежана Семова, направление „Вебер“, Димитър Пенев, направление „Ригипс“ и „Изовер“

СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управители: Снежана Семова, направление „Вебер“, Димитър Пенев, направление „Ригипс“ и „Изовер“

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов