Изберете страница

Проверки на строителни обекти в цялата страна, на които се извършват изкопни дейности, извършиха контролните органи на Главна инспекция по труда в периода 30.11.2022 г. – 15.12.2022 г. Повод за организираната национална инспекционна кампания бяха няколко трудови инцидента при работа в неукрепени изкопи и необезопасени шахти при изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи.

За двете седмици на кампанията инспекторите по труда извършиха 145 проверки в 105 обекта със 770 работници, полагащи труд на тях. Установени са 15 случая на работещи без трудов договор.

Най-голям брой нарушения са констатирани по отношение липсата на ограждения, сигнализация и осветяване на изкопите.

Установени са и нарушения, свързани с неукрепването им.

По време на проверките 23 работници са заварени да полагат труд без задължителните лични предпазни средства. Издадени са 17 акта за спиране на необезопасени обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.

Строителството е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията по труда в последните години, тъй като това е един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор.

За 2022 г. са извършени 5585 проверки на строителни обекти от общо 42 396.

Установените нарушения са 29 112, от които 19 411 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Случаите на работа без трудов договор в сектор „Строителство“ са 808, което е една четвърт от установените във всички икономически дейности 3398.

Инспекцията по труда напомня на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

 

Източник: novinite.bg