Изберете страница

Видео обучения

Специализирани видео обучения в областта на изолациите в строителството

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/ и Камара на архитектите в България /КАБ/ представят специализирани видео обучения в областта на изолациите в строителството.

Темите на видео-обученията, които можете да гледате са:

„Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи“

„Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)“

„Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви“

„Звукоизолация в сградите. Нормативни изисквания и насоки за проектиране“

Всяко от видеата е придружено и от презентация в Powerpoint format.

Целите на тези видео-обучения са да въведат аудиторията в предлаганата тематика, както и да проучат интереса й към провеждането на по-детайлни обучителни формати.

За да можете да гледате обучителните видео материали, моля попълнете регистрационната форма по-долу. Регистрацията Ви позволява достъп до тази страница неограничен брой пъти.

Партньори

Организира се в партньорство с Камара на архитектите в България.

Тема на видео обучение 1

Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи

 • Какво е хидроизолационна система.
 • Изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационните системи на строежите.
 • Класификация на хидроизолационните системи.
 • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения:
 • Хидроизолационни системи на покриви. Класификация.
 • Хидроизолационни системи на плоски покриви.
 • Хидроизолационни системи на наклонени (скатни) покриви.
 • Хидроизолационни системи на тераси. Детайли.

Тема на видео обучение 2

Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)

 • Типове фасадни изолационни системи. Избор на система.
 • Фази на проектиране на топлоизолационната система.
 • Закони и наредби, свързани с проектирането и изграждането на ETICS. Сертифицирани системи.
 • Компоненти на ТИ система (ETICS). Видове ТИ материали, подходящи за ETICS.
 • Етапи на изграждане на ETICS.
 • Контрол и приемане на изпълнените топлоизолационни системи.

Тема на видео обучение 3

Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви

 • Влияние на пожарите
 • Нормативни документи и стандарти
 • НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; посл. изм. 2018 г.
 • Класове на функционална пожарна опасност на сградите
 • Класификация по реакция на огън за строителните продукти
 • Класификация по огнеустойчивост на конструктивните елементи
 • Негорими ивици по фасадите – разположение и монтаж
 • Евакуационни пътища
 • Брандмауери
 • Нови изисквания за сгради с височина над 28 m

Тема на видео обучение 4

Звукоизолация в сградите

Нормативни изисквания и насоки за проектиране

 • Архитектурна и строителна акустика. Звукопоглъщане и звукоизолация
 • Видове шум и разпространението им в сградите
 • Нормативни изисквания към елементите на сградата
 • Принципни решения за осигуряване на звукоизолация в сградите

Форма за регистрация

За да имате достъп до обученителните видео материали, моля попълнете следната форма.
Полетата, отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

За допълнителни въпроси или проблем с регистрацията, моля пишете ни на bais.bg@gmail.com