Изберете страница

В резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно, общият показател на бизнес климата у нас през май 2022 г. намалява. Показателите на НСИ отчитат спад от 0.7 пункта в сравнение с месец по-рано – април т.г.

Какво се случва в строителството

През май т.г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Мненията на представителите на строителния бранш за получените нови поръчки през последния месец също са негативни. А това е съпроводено и с по-песимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните затруднения за развитието на бизнеса. Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца.

Спад на съставния показател на бизнес климата и в промишлеността

Съставният показател тук се понижава с 0.8 пункта. А това се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки. То обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, е несигурната икономическа среда. Това посочват 61.7% от предприятията, участвали в анкетата на НСИ. На второ и на трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“.

Делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, също е значителен. 35.3% от всички анкетирани прогнозират това да се случи.

Търговията на дребно също е засегната, но не и сектор „Услуги“

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 2.2 пункта в резултат на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са неблагоприятни. А най-сериозната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене.

Прогнозите на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца също са в посока на увеличение.

През май единствено съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.3 пункта. А положителният тренд е в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и факторът „други“ обаче продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“.

В сравнение с април делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 31.4%.

 

Източник: 1kam1.com