Изберете страница

Бизнесът вече има достъп до малко над 235 млн. лв. за енергийна ефективност на сградите си. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отвори за кандидатстване програмата, която се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Могат да бъдат обновени единствено сгради, използвани за производство, търговият, предлаган на бизнес услуги и туризъм.

Схемата не бива да се бърка с програмите, по които могат да се правят инвестиции в производствената дейност на предприятията.

Крайният срок за подаване на документи е 15 юни 2023 г. Според разчетите на министерството с наличния ресурс могат да бъдат обновени около 250 сгради. Те трябва да достигнат клас на енергопотребление минимум „В“, като този компромис е направен след преговори с ЕК, тъй като в Плана бе записано достигането на клас „А“.

Целта на мярката е освен подобряване на експлоатационните характеристики, да се удължи и жизненият цикъл на сградите, но и да се намалят разходите за енергия на предприятията.

Кой може да кандидатства?

Освен микро-, малки, средни и големи предприятия, допустими кандидати са и търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-ра година в зависимост от категорията на предприятието. Сградите, включително от сектор „Туризъм“, трябва да са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

Как ще се разпределят средствата?

Общият размер на средствата е разпределен за различните компоненти и категория на предприятията. Предвижда се сградите на предприятия в сферата на производството да получат 33% от ресурса, или над 77.6 млн. лв. Останалите средства в размер на повече от 157.5 млн. лв. са за обекти в сферата на търговията, услугите и туризма. Най-голям дял е определен за големите предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемки.

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са разпределени според категорията на предприятията. Така за микропредприятия минималният размер е 35 хил. лв., а максималният – 100 хил. лв., за малките предприятия е от 35 хил. лв. до 300 хил. лв., за средните от 100 хил. лв. до 500 хил. лв., а големите ще получават финансиране до 1.5 млн. лв.

Как ще се одобряват проектите?

Одобряването на проектите ще е чрез конкурентен подбор след оценка на един етап, с цел постигане на равен достъп до ресурса и стимулиране развитието на по-екологосъобразен бизнес.

В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга програма.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата. Един кандидат може да подаде само едно предложение за изпълнение на инвестиция, като в него могат да бъдат включени до три сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Какви дейности ще се финансират?

Допустими дейности са извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура, дейности за изпълнение на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на мерките, за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно Закона за устройство на територията, авторски и строителен  надзор, дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация и др.

Пълните насоки за кандидатстване вече са качени на сайта на МРРБ. Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път. 

Припомняме, че отворени за кандидатстване са и програмите за обновяване на жилищни блокове, както и обществени сгради.

 

Източник: economic.bg