Изберете страница

На 18 октомври 2018 г. в УАСГ се състоя среща на фирми, изпълнители на изолационни работи, за учредяване на Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи /БРИИР/ към БАИС.

Учредители станаха:

„Бултермострой“ ЕООД; „Изоматех инженеринг“ ЕООД; „Рус  Булстрой“ ЕООД; „Перфект 2007“ ЕООД; „Аброс Билд“ ЕООД; „Троана Билд“ ЕООД.

В приветствието си инж. Йордан Николов отбеляза, че на тази среща се поставя началото на обединението на фирмите, изпълнители на изолационни работи. Основните цели на това обединение са:

  • Повишаване на качеството на крайния продукт;
  • Установяване и спазване на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;
  • Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша;
  • Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационни работи;
  • Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството;
  • Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;
  • Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството.

Основна точка в дневния ред на срещата бе обсъждането и приемането на Правилника за работа на регистъра. Бяха приети критериите, на които трябва да отговарят фирмите изпълнители, за да бъдат членове в регистъра – легитимност на фирмата, капацитет, история, референции от инвеститори за изпълнени изолационни работи и поне една референция или препоръка от член на БАИС.

Към момента новосформираното обединение ще разчита на опита и експертизата на БАИС. Прието бе, че асоциацията ще подпомага организационното укрепване на регистъра.

За първи управител на БРИИР единодушно бе избран г-н Петър Илиев – управител на фирма „Бултермострой“ ЕООД. Съгласно правилника той ще ръководи оперативната дейност на регистъра: координиране работата с фирмите, членове на БРИИР; организиране поддръжката на регистъра; набирането и изразходването на средствата на БРИИР. Като член на УС ще осъществява връзката с БАИС.

Една от основните функции на регистъра ще бъде издаване на квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии. Правилата и критериите за тях трябва да се изработят от самите фирми, така че да се постигне консенсус и да се прилагат доброволно от всички. Решено бе до края на месец февруари 2019 г. квалификационните степени да се предложат от членовете на регистъра и да се съставят програми, по които да се провежда обучението. Те  ще бъдат обсъдени на следващото заседание на членовете на регистъра.

След подробно обсъждане и нанасяне на предложените корекции Правилника за работа на браншовия регистър на изпълнителите на изолационни работи  (БРИИР) към БАИС бе приет и подписан от фирмите-учредители.

 

Източник: БАИС