Изберете страница

Енергийната ефективност и измененията в „Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ бяха акцентът в продължавщия цикъл от обучителни курсове, организирани от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/.

Обученията се проведоха през месец Ноември в Пловдив и Разград и са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост. Целта на тези обучения е по-ефективното използване на инвестираните в ЕЕ обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците.

Във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението бе допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

Обученията се осъществиха с любезното съдействие на партньорите на БАИС – Камара на архитектите в България (КАБ) – регионални колегии Пловдив и Разград и  Съюз на архитектите в България (САБ) – дружество Пловдив, и с подкрепата на: „Ксела България“ ЕООД, “Фибран България” АД и “Рьофикс” ЕООД.

На двата семинара присъстваха над 70 участника. Във формите за обратна връзка те изразиха удовлетвореност от проведените обучения, дадоха висока оценка на полезността на предоставената информация в практиката им и споделиха препоръки за подобряване на обученията.

Като най-интересни застъпени теми и проблеми бяха посочени: представените специфични детайли за хидро- и топлоизолационни системи; разясняване на специфичните параметри на топлоизолацията (плътност, дебелина на слоевете, видове мрежи и т.н); технологични особености и изисквания при полагане на топлоизолации; поведение на топлоизолацията при пожар; топлоизолация около прозоречни отвори; хидроизолация при основи и покриви; хидроизолация на сутерени;  изискванията към противопожарната защита на сградите; новостите в противопожарните изисквания; термомостове.

Участниците в обученията препоръчват в бъдещи обучения на БАИС да бъдат разгледани теми като: особености при вентилируеми фасадни системи; окачени фасади; пасивни сгради; специфични хидроизолации в основи, когато има и укрепване на изкопи; изпълнение на хидроизолации при нови сгради (ивични фундаменти, фундаментна плоча и единични фундаменти); хидроизолация при вертикални и хоризонтални участъци на дилатационна фуга; хидроизолиране под основи и ограждащи стени на подземни етажи; да се разгледа темата за “зелените покриви”; проблеми и решения с настаняването на птици в топлоизолациите; практични решения на противопожарните изисквания и детайли; трайност на топлоизолационните материали – защита от мухъл и плесен.

През 2020 г. БАИС предвижда да проведе обучения за подпомагане на представителите на сдружения на етажната собственост да реализират и контролират процеса по саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Източник: БАИС