Изберете страница

От 30 май до 1 юни в Експо център “Флора – Бургас” се проведе Втората национална конференция “Почти нулево енергийни сгради”.

Във връзка с поетите ангажименти на България по приложението на ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите, вече втора година „ЕнЕфект” организира конференцията с участието на широк кръг заинтересовани институции за реалното приложение на мерките определени в Директивата.

Според сроковете, определени в чл. 9 на Директивата, държавите-членки гарантират, че:

а) до 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до нулево нетно потребление на енергия;

б) след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради ще са с близко до нулево нетно потребление на енергия.”

Тази конференция е един опит, макар и закъснял, да събуди институциите, отговорни за прилагането на изискванията на Директивата. За разработване на реални стъпки и програми за действие за спешно приложение на практика на поетите ангажименти.

Основният проблем, изведен на конференцията е, че темата за ПНЕС е непозната за болшинството участници в строителните процеси

Програмата на конференцията включваше участие на: представители на държавата в лицето на зам. министъра на енергетиката Жечко Станков и изп. директор на „Агенцията за устойчиво енергийно развитие” – Ивайло Алексиев; представители на общините, представители на специализирани учебни заведения (УАСГ), на заинтересовани браншови организации, проектанти и строители, а също така и чуждестранни гости от Китай, Австрия, Чехия, Словакия и Германия.

БАИС бе представена в конференцията от проф. д-р инж. Димитър Назърски, инж. Йордан Николов, инж. Петър Илиев – член на УС на БАИС.

Освен това в рамките на конференцията бе организирано и изложение на продукти и технологии, предназначени за изграждането на ПНЕС (почни нулево енергийни сгради), основна част от които бяха на фирми членове на БАИС – „Судал”, „Кнауф Инсулейшън”, „Кнауф България“, „Ксела България”.

Конференцията протече в два работни дни

През първия ден бяха изнесени доклади, свързани с подкрепата на държавата и общините за ПНЕС.

Ивайло Алексиев представи новата „Норвежка програма” за финансиране на изграждането на ПНЕС. В тази програма има заделени средства и за обучение по енергийна ефективност.

За проблемите на ПНЕС в управлението на общините, доклади изнесоха представители на община Бургас и Енергийна агенция Софена – София.

Интересен доклад бе изнесен от инж. Георгиев, представител на Институт за строителна физика, Фраунхофер – Германия. В него освен технически въпроси бяха предложени и варианти за финансиране на процесите по реновиране на съществуващи сгради до ниво ПНЕС.

Надя Данкинова от „Фонд за устойчиви градове” разказа за програма за финансиране на реновиране на сгради, проектирани до 1999 г. за достигане на категория ПНЕС. Програмата не е грантова, а възмездна, като самоучастието е с 15%

Вторият ден започна с доклад на зам. министъра на енергетиката Жечко Станков. Той говори за „Интегрирания план за енергията и климата” и мястото на ПНЕС в него.

След това думата бе дадена на гостите

Проф. Ксу Уей, генерален секретар на Китайския комитет по отопление, вентилация и климатизация, разказа за разработките и практиките в Китай по темата ПНЕС. Министерството на строителството е разработило стандарт за ПНЕС в Китай. Той е съобразен с регионалните особености, като страната е разделена на 5 региона. По този начин проектантите имат ясно ръководство при проектирането на ПНЕС. Разчита се на конкретната организация по места и на примерите от пилотните проекти. Планът предвижда до 2050 г. консумацията на енергия в сградния фонд да се намали с 95% в сравнение с 2013 г.

Гостите от Чехия, Словакия и Австрия разказаха за опита на своите страни в прилагането на ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС. Основно беше наблегнато на решаването на проблемите с финансирането.

В панелната дискусия „ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕЧКИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПНЕС В ПРОЕКТАНТСКАТА И СТРОИТЕЛНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ” модератор бе проф. д-р инж. Димитър Назърски – член на БАИС. Участваха представители на ЕнЕфект, БАИС, КСБ, КАБ, както и представители на фирми, извършващи енергиен одит. Състоя се интересна дискусия, в хода на която възникнаха идеи за съвместни действия.Те ще ускорят работата по внедряването на ПНЕС в строителната практика в България, за да се изпълнят в срок изискванията на ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС.

Отбелязана бе и ролята на обученията организирани от БАИС и ЕнЕфект за повишаване на квалификацията на изпълнителите на изолационни работи за достигане на критериите за ПНЕС.

Източник: БАИС