Изберете страница
БАИС взе участие в работна група за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971

Със заповед от 25.10.2017 г. на министъра на вътрешните работи бе създадена междуведомствена работна група за разглеждане на постъпили предложения от БАИС и при необходимост за разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В работната група бяха включени представители от: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, Дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ, Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, Дирекция за национален строителен контрол при МРРБ, Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, УАСГ, Българска стопанска камара, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Български институт за стандартизация и БАИС.

След провеждането на няколко срещи и активна комуникация между членовете на групата, бе изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата.
Най-важните предвиждани промени в този проект могат да бъдат систематизирани в следващите точки.

1. Изменения в чл. 330, свързан с топлоизолирането на високи сгради (над 28 м):

a. Предлага се там да се допуска използването единствено на топлоизолационни материали с клас по реакция на огън А1 или А2. Изключение може да има само за ниските участъци от сградата, на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен, където могат да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

b. Второ важно предложение е, външното покритие на системите за топлоизолация да бъдe изпълненo с обща дебелина не по-малко от 4 mm, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като изискванията по отношение класа се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm, положени върху външното покритие, както и класът по реакция на огън на хидроизолации, положени върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2;

2. Изменения в член 14:

a. На първо място това са промени в таблици 7.1, 7.2 и 7.3, по отношение на начина на разделяне на допустимите площи с ивици, някои стойности, свързани с размера на тези площи и някои чисто редакционни промени.

b. За строежи или части от тях с клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D–F, освен вече наложените в предходните издания на Наредбата изисквания, трябва да се прилагат и следните допълнителни такива, а именно: по периметъра на строежа се изпълняват ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположени: 1) на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен, 2) на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на прилежащия терен, 3) на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, 4) на максимално разстояние 1 m от покривната конструкция, когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от продукти с класове по реакция на огън D–F.
Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната система, може да изпълняват функциите на ивицата по горните подточки 1) – 4).
5) Допуска се прикрепващите устройства (дюбелите) да бъдат от полимерни продукти (без ограничение на класа по реакция на огън), но с метален винт или пирон, в случаите, когато е предвиден монтаж на капачки от топлоизолация с минимална дебелина 15 mm и с минимален клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства.
6) По отношение на външното покритие на системите за топлоизолация се прилагат изисквания, аналогични на тези от чл. 330 – то се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като изискванията по отношение класа му се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и за финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm, положени върху външното покритие.

c. При наличие на евакуационен път през външна открита зона (напр. балкон, лоджия) от втория или по-горен надземен етаж на една сграда, по фасадите й се изпълнява топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно покритие с минимален клас по реакция на огън А2. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища.

Източник:БАИС