Изберете страница

Публикувано на 30.03.2018 г.

БАИС провежда обучителен курс по Мениджмънт на подизпълнителската фирма

В контекста на националната си кампания в подкрепа на изпълнителите на изолационни работи „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира обучителен курс по Мениджмънт на подизпълнителската фирма, който ще се състои на 10.05.2018 г. от 13,30 ч., с регистрация от 13 часа, в УАСГ, заседателна зала №311 на „Строителен факултет“, ет. 3, корпус Б, бул. „Христо Смирненски“ №1, София.

Срокът за регистрация и заплащане на обучението е удължен до 04.05.2018 г. Моля да заявите участие като попълните следната електронна форма .

Обучителният курс се осъществява с любезното съдействие на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Лектори в обучението ще бъдат преподавателите от катедра „Организация и икономика на строителството“ към УАСГ гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова, гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски и доц. д-р инж. Жулиета Манчева, както и адв. Станислав Иванов от Адвокатско дружество „Иванов и Нешев“.

Обучението цели да спомогне придобиването на знания и умения за управление на малки строителни фирми, изпълняващи СМР като подизпълнители, като фокусът е върху следните направления: планиране на работите, материалните ресурси, финансовите потоци и работната ръка, правилно и навременно съставяне на документацията на строителния обект, водене на преговори и подписване на договори за СМР и разпределяне на рисковете по време на строителството.

По време на обучението ще бъде засегната следната проблематика:

Предварителна оценка на обема работи, подготовка на количествено-стойностна сметка и на оферта.
Ще бъдат разгледани основни принципи при съставяне на количествена сметка, определяща всички видове строително – монтажна работа, като ги категоризира по категории и по обем (количество). На база определените количества за съответния вид СМР, се съставя количествено – стойностната сметка, която дава представа за реалната стойност на строителството и е база за изготвяне на оферти и сключване на договори между възложител и строител.

Документация по време на строителството, протоколи – съставяне и подписване. Изпълнение и приемане на СМР. Контрол при изпълнението.
Ще бъдат маркирани основни моменти от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Договор за изработка. Практически проблеми
Ще бъде направен кратък преглед на правната уредба на договора за изработка. Ще се акцентира върху специфичните практически проблеми, които възникват при сключването и изпълнението му при извършването на строително – изолационни дейности, включително срокове за изпълнение, отговорност при неизпълнение и решаване на спорове между страните.

Планиране на работната ръка и подходящо звено.
Определяне състава на работното звено: Ще се разгледат нормативните документи касаещи нормирането на СМР с разхода на ресурсите – труд, материали и механизация. Ще се даде съдържанието и значението на параметрите „норма време“ и „норма изработка“ и приложението при определяне състава на работното звено, необходимо при планиране времето за изпълнение на съответната СМР.

Календарно планиране на строителството – линеен график.
Съставяне на линеен график на СМР: Ще се опишат основните изисквания, които трябва да се спазват при разработването на линейните графици. Ще се демонстрират принципите за планиране на ресурсите и по-конкретно работниците. Ще се представят ресурсните диаграми, които се строят към линейните графици и оценка за рационалното използване на ресурсите – работници, механизация и парични потоци.

Планиране на финансови потоци.
Рискове по време на строителството. Застраховки.

Ще се разгледат финансовото планиране и паричните потоци по строителните проекти; основните принципи на финансово управление и капиталова структура на фирмата. Ще бъдат систематизирани и представени рисковете по време на жизнения цикъл на един проект, тяхната категоризация и управлението им. Ще се представят видовете застраховки в проектирането и строителството, съгласно нормативната уредба у нас.

Повече информация за обучителния курс може да намерите тук.

Източник БАИС