Изберете страница

Публикувано на 25.04.2018г.

БАИС избра ново ръководство на Общо събрание
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

На 19.04.2018г. в сградата на УАСГ се проведе отчетно-изборно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Събранието беше открито от председателя на УС на БАИС – г-н Борис Радулов.
Преди започване на дискусията главният секретар на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП) инж. Антони Чипев прочете поздравителен адрес, в който подчерта готовността на КИИП за продължаване на ефективното сътрудничество между двете организации с цел повишаване на качеството на крайния продукт в строителството.

Общото събрание прие отчет за дейността на БАИС през 2017 г., представен от г-н Радулов. Като значимо постижение на БАИС бяха отбелязани инициираните промени в „Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“, които предстои да влязат в сила след изтичането на предвидените законови срокове.

Основен акцент бе поставен върху успешното провеждане на обучителни семинари, насочени към повишаване на знанията и уменията на участниците в строително- инвестиционния процес, както и върху разширяването на медийните партньорства с оглед популяризиране на дейността на асоциацията.
В отчета беше обърнато внимание и на повишената ефективност на работата на специализираните секции към БАИС и активното участие на асоциацията в изработването на нормативната база.

Ръководителите на секциите “Хидроизолации” и “Топлоизолации”, инж. Кирил Маслев и инж. Красимир Делов се спряха на акцентите от работата през 2017г.

Изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов, представи програмата на асоциацията за 2018г., която беше единодушно приета от делегатите.

Програмата предвижда БАИС да продължи съвместната работа с държавната и общинската администрации и с браншовите организации в строителството и да разшири контактите си с чуждестранни организации.

Като основни дейности в програмата са залегнали участието в изработването на нормативната база и в работни групи и форуми с тематика близка до предмета на дейност на БАИС, сезирането на съответните органи при констатиране на нарушения в областта на изолациите в строителството и провеждането на обучителни семинари за участниците в строително-инвестиционния процес.

БАИС планира да работи в посока увеличаване на членския състав, като се фокусира върху привличане на апликатори и на фирми в сферата на подовите настилки.

Акцент в дейността на БАИС през 2018г. ще бъде и учредяването на регистър на фирми, изпълняващи изолационни работи, който да се интегрира в структурата на асоциацията.

Делегатите приеха предложените от УС изменения на критериите за присъждане на знака за качество на БАИС, като основните промени гласят, че наличието на ISO 9001 вече няма да бъде единствен критерий при вземане на решение за удостояване със знака. Знакът за качество ще се присъжда за период от 3 години, а не безсрочно както досега. Беше възложено на новият УС да разработи и приеме допълнителни правила за присъждане и отнемане на знака за качество на БАИС.

БАИС избра ново ръководство на Общо събрание
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

С таен вот беше избран нов УС на БАИС в състав:
Диян Господинов, „Господинови Строймаркет“ ООД – председател
Теодора Войкинска – Кацарова, ТП „Урса“ Словения – заместник-председател
проф. д-р инж. Богомил Петров, член физическо лице
Петър Илиев, „Бултермострой“ ЕООД
Иван Давидов, „Хенкел България“ ЕООД

През първото тримесечие на 2018 г. за нови членове на БАИС бяха приети „Топливо“ АД, „Бултермострой“ ЕООД и „Адепласт“ С.А.

Г-н Радулов и проф. Назърски бяха удостоени с плакети на БАИС за дългогодишен принос към асоциацията.

БАИС избра ново ръководство на Общо събрание
БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

Източник: БАИС