Изберете страница

От 20 до 22 септември 2018 г. във Варна се състоя Х юбилейна международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“. Темата на тазгодишното издание бе „Теория и практика за устойчиво бъдеще“ и представи научни и практически разработки на преподаватели, студенти, докторанти и специалисти от България, Македония, Сърбия, САЩ, Ирландия, Израел и др.

Работата на конференцията протече в три секции. Секция 1: „Нови материали и технологии в строителството. Законодателство и нормативна база. Управление на риска и устойчиво развитие. Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.“; Секция 2: „Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите. Фундиране на сгради и съоръжения. Пътно, железопътно и метростроителство.“; Секция 3: „Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и сеизмично инженерство. Софтуер за проектиране в строителството. Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели.“

Тази година в юбилейното издание на събитието взе участие проф. д-р инж. Димитър Назърски – член на БАИС. Той изнесе доклад на тема: „Хидроизолационни системи на градски площади, с намиращи се под тях използваеми площи“.  За да е възможна нормална експлоатация на сутеренните помещения, разположени под градски площади, е необходимо да съществува хидроизолационна система, която да ги предпазва от проникването в тях на атмосферни и почвени води. В доклада се подчертава,  че при ново строителство или при ремонт на градски площади с разположени под тях използваеми площи, по време на целия инвестиционен процес трябва да се обръща внимание на качественото изпълнение на хидроизолационната система. Това ще спомогне за повишаване на нейната експлоатационна надеждност и дълготрайност. Проф. Назърски обърна внимание, че основен момент за постигане на нормална експлоатация на площите под градски площади е навременната и качествена поддръжка на тяхната хидроизолационна система.

В заключителната част на събитието от името на БАИС, проф. Назърски връчи грамота за най-добър доклад на млад учен. За насърчаване на творческото начало в младите учени, грамотата е съпроводена и с парична награда. Носител на наградата стана инж. Галина Соколова – докторант в катедра „Стоманобетонни конструкции“ на УАСГ. Темата на доклада е: „Осигуряване на стоманобетонни конструкции на сгради срещу прогресивен колапс“.

В доклада са дефинирани основните понятия, свързани с нормативните изисквания за ограничаване на локалните повреди в конструкциите, както и класификация на основните форми и механизми на разрушение при прогресивен колапс. Представен е обхватът на бъдещите квазинатурни изследвания и анализи, които ще бъдат проведени в дисертационен труд, в контекста на съвременните анализи на критични области и фрагменти на конструкции. В заключение са обобщени някои примери за сгради претърпели колапс, а чрез тях и размерите на разрушенията от гледна точка на огромните човешки и материални загуби.

Започната през 2000 г. като Национална конференция от Съюза на строителните конструктори в България и Научно-техническия съюз по строителство в България, днес десетото юбилейно издание на конференцията „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ за седми път е и международно. Основни организатори са Научно-техническия съюз по строителство в България, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съорганизатори са: Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Фондация «ЕВРИКА» и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Варна.

Източник: БАИС