На 19.04. в УАСГ Асоциация за Фасаден инженеринг (АФИ) проведе кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“.

Присъстваха проектанти на сградни обвивки, експерти, представители на бизнеса – производители и инсталатори на фасади, браншови организации, консултанти, членове на КИИП, КСБ, преподаватели от УАСГ, представители на организации за неформално образование и доставчици на фасадни материали.

Фасадното проектиране, като нова специалност налагаща се от сложните форми, функции и изисквания към сградните обвивки изисква и подготвени проектанти и консултанти. В последната година вече почти няма голяма сграда, която да няма проект за сградна обвивка. Подобно на всяка нова специалност и във фасадното проектиране у нас няма регулации, ясно разпределение на фазите и обхвата им. Специалността се опитва да си проправи път сред другите утвърдени вече части на проекта: архитектурна и конструктивна и среща неразбиране относно сложността, необходимостта от планиране и заплащане за нея сред останалите участници в проекта и инвеститорите.

Чрез тази кръгла маса изпълнихме първоначалния и замисъл да съберем представители на всички страни заедно и да започнем диалог.

Бяха дискутирани темите:
  • Етапи и обхват на проекта за сградна обвивка
  • Мястото му в инвестиционния процес и в нормативната уредба
  • Изучаване на специалността фасаден инженеринг
  • Последващи курсове и обучения

Сред колегите проектанти, освен работещите в България, имаше и работещи в и за чужбина. Те споделиха, че и там няма особена регулация на тази професия. Основно в Европа се работи по два модела – английски и немски. Ще се обсъдят предимствата и недостатъците и на двата модела, с цел да се намери най-подходящия за нас.

Поговорихме за необходимостта бизнеса да даде знак за нуждата от подготвени инженери с нови специалности и включване на нови дисциплини в обучението.  Има голяма необходимост от кратки магистратури, курсове, следдипломни квалификации, както и включване на практики и създаване на лаборатории за студентите.

Проф. Фантина Рангелова обяви, че още тази година специалността ще се изучава в магистратура с държавна поръчка.

Обединихме се около следното:

  • Да подготвим повторно предложение за промени на текстове в Наредба 4 за инвестиционните проекти
  • Работна група да разработи указания за етапите и обхвата на проекта за сградна обвивка.

Участниците повдигнаха редица въпроси и коментари, които ни дадоха нови теми за размисъл и желание да продължим диалога в по-малки фокус групи.

Източник: АФИ