Изберете страница
Камарата на архитектите в България инициира промяна на европейската директива за обществените поръчки

Комисията по нормативна уредба към Камарата на архитектите в България (КАБ) проведе работна среща с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) на 23 септември. Срещата се състоя с цел търсене на решения и сближаване на позициите по ключови теми, свързани с развитието на сектора. Участниците бяха единодушни, че е необходимо да бъдат предприети съвместни действия за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ); Закона за обществените поръчки (ЗОП); в Наредба 7 за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии.

„Нашите две камари са създадени с общ закон и са най-близки в исторически контекст. Поради това е важно да сме единни и да потърсим възможност за общо становище и съвместно дефиниране на конкретни предложения за изменения и усъвършенстване на нормативната уредба“. Това коментира проф. арх. Борислав Борисов, председател на Комисия „Нормативи“ към КАБ.

КАБ и КИИП обединяват усилия за създаването на общо становище за промяна на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По-конкретно – организациите се обединяват около тезата за регламентиране и ограничаване на процедурите по възлагане на инженеринг. В тази връзка предстои да стартира дейността на новосъздадената Работна група за промени по ЗОП към Координационния съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния сектор. Тя ще бъде под председателството на КАБ. Целта е да бъдат потърсени пресечни точки и да се намери баланс между разнопосочните интереси на отделните професионални организации в архитектурно-строителния сектор.

От срещата стана ясно, че наскоро представители на организацията са участвали в заседание на Работна група  „Обществени поръчки и архитектурни конкурси“ към Архитектурния съвет на Европа. На срещата са настояли да стартира процес по изменение на европейската Директива за обществените поръчки. Целта е да бъде въведена нова глава за интелектуалните услуги, включваща специални правила за различните архитектурни и инженерни услуги. Предвижда се до януари 2023 г. КАБ да подготви и изпрати конкретни препоръки за промяна на директивата.

Архитектите и инженерите се обединиха и около мнението, че са необходими спешни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел повишаване на отговорностите на проектантите в инвестиционния процес.

Това ще допринесе за намаляване на административната тежест, тъй като общините ще бъдат освободени от редица несвойствени дейности и функции. „Време е двете камари да застъпят автентичната си роля и да заемат своето полагаемо място в процеса. Това ще бъде оценено адекватно от всички участници в инвестиционния процес и се очаква да доведе до повишаване на проектантските хонорари“, обясни проф. Борисов.

Участниците в срещата обсъдиха конкретни предложения за промени в ЗУТ:

Сред тях са обектите от 4 и 5 категория да подлежат само на авторски, но не и на строителен надзор. ДНСК да се оттегли от контрола на проектите и разрешенията за строеж, като се съсредоточи единствено върху строителния надзор. Авторският надзор да се регламентира чрез специална наредба на МРРБ и други.

Предвижда се професионалният диалог на КАБ и КИИП да продължи през следващите седмици. Целта е прецизиране на общата позиция относно предстоящите законодателни промени в сектора.

 

Източник: 1kam1.com