Технически консултации и услуги в областта на изолациите, предоставяни от БАИС

1. Консултация по изпълнение на проект
Извършва се посещение на обекта на клиента, прави се оглед и се провежда разговор с техническо лице.
Изготвя се доклад с констатации и препоръки.

2. Консултация по проект – оценка на адекватността на нормативните документи и правила
Извършва се преглед на проекта, който е представен от клиента по електронен път /по изключение на хартиен носител.
Изготвя се доклад за съответствие с бележки и препоръки.

3. Изготвяне на проект – фаза технически проект за изолация
Изготвя се цялостен проект съгласно „Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ и съгласно „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“.
Изготвя се уедрена количествена сметка на необходимите материали.

4. Изработване на работен проект
Изготвят се точни чертежи.
Изготвят се детайли.
Изготвя се обяснителна записка с описание на процедури при изпълнение.

5. Изработване на Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ за изолационни работи
Изготвя се проект.
Изготвя се график (според заявката).
Определя се необходимата работна ръка и оборудване.

6. Участие във вътрешна (инвеститорска) комисия за приемане на извършени изолационни работи
Изготвя се доклад с констатации и препоръки.

Ако желаете да се консултирате с експерти на БАИС, моля попълнете съответната форма по-долу.

КОНСУЛТАЦИЯ


ПРОЕКТ


РЕМОНТ


За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192